Doctors and medicines have been with us for a long time. Over the years, the methods of producing medicines and treating diseases have changed. A piece of the latest history of this industry shows us the Lithuanian Museum of the History of Medicine and Pharmacy in Kaunas. Some exhibits make you shiver!

Localisation

The museum is located at the Town Hall Square (Rotuses a. 28) in Kaunas. You have several rooms to visit, located on several levels. The museum is located on the northern wall of the square, and a large metal gate leads to the ticket office.

Tickets and opening hours

The museum is open from Tuesday to Saturday from 10.00 to 17.00. Tickets cost 2 Euro (normal) and 1 Euro (reduced). There is a possibility of guided tours (this option is additionally payable).

The tenement house in which the facility is located dates back to the 16th century and is impressive with its appearance. Watch out for narrow corridors and the sloping ceiling 😉

Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

Sightseeing

The origins of the museum related to medicine and pharmacy in Kaunas date back to 1936. A year later, the Lithuanian Pharmaceutical Society in Kaunas opened the first exhibition. It has been located in its current location since 1987, and is under the care of the Medical University of Kaunas.

Among the permanent exhibitions, we have a section devoted to the history of pharmacy, drug preparation rooms (Coctoria), a warehouse (Materialia), a laboratory, cellars, an exhibition of the history of medicine and others.

Interestingly, the exhibition shows a lot of curiosities that nowadays arouse laughter especially on the faces of young people. Well, in the old days, the equipment of dental offices was, for example, cocaine used for anaesthesia. The coca leaves in the pharmacy store are also not surprising.

When visiting the museum, you will also find the original equipment of Lithuanian doctors offices from years ago, pharmacies, but also a section devoted to the production of medicines. There are still working tablet making machines. It is true that their performance is much smaller than that of modern devices, but they look interesting!

At the exhibition dedicated to doctor’s offices, pay attention to the electroshock set or the manually powered drilling machine.

It is worth to reserve at least one hour for sightseeing. It should be enough to get to know the different parts of the exhibition.

An interesting accent related to our country is the cash register in the room with the reconstruction of the pharmacy. Despite the fact that there are rubles and kopecks on the keyboard, there are zlotys and pennies in the window where the numbers appear.

Hairs

A curiosity in the exhibition is a fragment (in the basement) about tangled hair. In Lithuania, there was a superstition (it still prevails among older people) that they cannot be cut. If the hair is tangled so much that it cannot be untangled, cutting it may result in blindness! The guide said that at the end of the 21st century, there were patients in hospitals who needed the doctors’ assurances to not get blind.

Worth to visit?

Lithuanian Museum of the History of Medicine and Pharmacy on Trip Advisor ranks first in the city in terms of opinions. In my opinion, this place is definitely worth visiting, because the story told at the exhibition is very interesting, and the topics discussed in the facility are linked with our lives..

Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

Lokalizacja

Muzeum znajduje się przy placu Ratuszowym (Rotuses a. 28) w Kownie. Do zwiedzania macie kilka sal, mieszczących się na kilku poziomach. Muzeum znajduje się na północnej ścianie Placu, a do kasy prowadzi spora, metalowa brama.

Bilety i godziny otwarcia

Muzeum otwarte jest od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 17.00. Bilety kosztują 2 Euro (normalny) i 1 Euro (ulgowy). Istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem (ta opcja jest dodatkowo płatna).

Kamienica, w które znajduje się placówka pochodzi z XVI wieku i robi wrażenie swoim wyglądem. Uważajcie na wąskie korytarze i zniżający się sufit 😉

Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

Zwiedzanie

Początki muzeum związanego z medycyną i farmacją w Kownie sięgają 1936 roku. Rok później Litewskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Kownie otworzyło pierwszą wystawę. W obecnej lokalizacji mieści się od 1987 roku, a pieczę nad nim sprawuje Kowieński Uniwersytet Medyczny.

Wśród wystaw stałych mamy do odwiedzenia część poświęconą historii farmacji, oficynę, pomieszczenia do przygotowywania leków (Coctoria), magazyn (Materialia), laboratorium, piwnice, ekspozycję historii medycyny i inne.

Co interesujące na ekspozycji pojawia się sporo ciekawostek, które w dzisiejszych czasach wzbudzają śmiech zwłaszcza na twarzach młodzieży. Otóż na wyposażeniu gabinetów dentystycznych w dawnych czasach była np.kokaina służąca do znieczuleń. Nie dziwią także liście koki w aptecznym magazynie.

Zwiedzając muzeum znajdziecie także oryginalne wyposażenie litewskich gabinetów sprzed lat, aptek, ale także część poświęconą produkcji leków. Znajdują się w niej nadal działające maszyny do wytwarzania tabletek. Co prawda ich wydajność jest zdecydowanie mniejsza nić współczesnych urządzeń, ale prezentują się ciekawie!

Na wystawie poświęconej gabinetom lekarskim zwróćcie uwagę na zestaw do elektrowstrząsów czy też maszynę do borowania napędzaną manualnie.

Na zwiedzanie warto zarezerwować minimum godzinę. Powinna ona wystarczyć, aby poznać poszczególne części ekspozycji.

Ciekawym akcentem związanym z naszym krajem jest kasa stojąca w pomieszczeniu z rekonstrukcją apteki. Pomimo tego, że na klawiaturze widnieją ruble i kopiejki to w okienku, w którym pojawiają się cyfry są już złotówki i grosze.

“Kołtuny”

Ciekawostką na wystawie jest fragment (w podziemiach) dotyczący “kołtunów” czyli poplątanych włosów. Na Litwie panował przesąd (wśród starszych ludzi panuje nadal), że nie można ich obcinać. Jeżeli włosy zaplątają się tak, ze nie da się ich odplątać to ich obcięcie może grozić utratą wzroku! Przewodnik opowiadał, że jeszcze pod koniec XXI wieku zdarzali się w szpitalach pacjenci, którym trzeba było zapewnień lekarzy, ze nie oślepną, a czasem i to nie pomagało!

Warto?

Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w serwisie Trip Advisor jest na pierwszym miejscu w mieście jeżeli chodzi o opinie. Moim zdaniem miejsce to zdecydowanie warto odwiedzić, bo historia opowiadana na ekspozycji jest bardzo ciekawa, a tematyka poruszana w obiekcie jest nierozerwalnie związana z naszym życiem, a rzadko poruszana w tym kontekście.

Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Litewskie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji